Nagradna igra

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PRIDOBITE SI ZALOGO PELETOV«

1. Organizator

Organizator nagradne igre »Pridobite si zalogo peletov« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje Lespak d. o. o., Verd 107, 1360 Vrhnika, ID za DDV SI35669047 (v nadaljevanju »Lespak« oz. »organizator«).

2. Namen

Namen nagradne igre je promocija produktov organizatorja na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje

Nagradna igra bo potekala med 11.6.2021 in 21.6.2021.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra je organizirana na Facebooku organizatorja (https://www.facebook.com/LESPAKPELETI) z objavo.

Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri ter se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, v komentar pod objavo z nagradno igro na Facebooku organizatorja napiše vsaj enega od razlogov, zakaj je ogrevanje na pelete enostavno za uporabnika; torej, kaj so prednosti ogrevanja na pelete. Razlogi so zapisani tudi na spletni strani organizatorja (http://lespak.si/peleti-lespak/). Pri odgovorih dopuščamo kreativnost. Poleg komentiranja je za sodelovanje v nagradni igri treba deliti objavo in k nagradni igri povabiti prijatelja (ga označiti v komentarju).

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Nakup pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov peleti.lespak@gmail.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s pravili pod objavo nagradne igre opravi zahtevano nalogo. Pod posamično objavo nagradne igre lahko udeleženec sodeluje samo enkrat. Večkratno sodelovanje se bo štelo samo kot enkratno sodelovanje.

7. Izbor nagrajenca

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo pod objavo nagradne igre sodelovali v skladu s temi pravili, v roku sedmih (7) delovnih dni po zaključku sodelovanja pod objavo izbrala nagrade, ki so navedene v točki 8. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo izbor nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njegovimi osebnimi podatki bo izpisan v enem izvodu in se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo nagradil tri nagrajence. Podelil bo: 1x po 70 vreč lesnih peletov (ena paleta) in 2x po 10 vreč peletov. Peleti so izdelavni s strani organizatorja. Vsebina vreče je 15 kg. Vrednost prve nagrade (70 vreč) je 252 € z DDV, drugih dveh (po 10 vreč) pa 39,90 € z DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na Facebooku organizatorja s pozivom nagrajencu, naj na elektronski naslov peleti.lespak@gmail.com, pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. V primeru, da se nagrajenec v roku sedmih (7) delovnih dni od objave nagrajenca organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu podatkov bo organizator nagrajence obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade (prevzem, prevoz). Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Facebooku organizatorja.

10. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavne nagrade (paleta peletov), ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot nagrajenec v tej nagradni igri, upošteval 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajenca. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.

11. Varovanje osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani le organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov peleti.lespak@gmail.com. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: - izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; - obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji; - objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji; - podelitve nagrade.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradnega natečaja. Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče prek omrežja Facebook in, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrado oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrado. Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani organizatorja http://lespak.si/peleti-lespak. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani http://lespak.si/peleti-lespak/.

 


Na Vrhniki, dne 11. 06. 2021

Spletna strani lespak.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  Potrdi  Več informacij